[1]
คำแสนราช ป., ชมแผน ร., พิมน้ำเย็น ส., จันทรมณี ไ., และ ใจสีคำ ด., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก”, J Sci & Tech NTC. , ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 56–68, ก.พ. 2023.