[1]
สุทธศิลป์ เ., เสียงดัง เ., และ คำแสนราช ป., “การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย”, J Sci & Tech NTC. , ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 81–93, ก.พ. 2023.