[1]
พลหนองคูณ ก., ปานแผน ภ., ดีมอญ ธ., พงศ์พิมล ส., และ สอาดโฉม ภ. ., “การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกล้วยปิ้งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกล้วยปิ้ง”, J Sci & Tech NTC. , ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 92–103, ก.พ. 2023.