[1]
เหมือนภาค น., อนันต์ เ., และ จั่นขุนทด ว., “แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”, J Sci & Tech NTC. , ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 110–123, ก.พ. 2023.