[1]
บุญสิน ช. ., “การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์”, J Sci & Tech NTC. , ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 42–55, มี.ค. 2023.