[1]
เสนา ธ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”, J Sci & Tech NTC. , ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 56–69, มี.ค. 2023.