[1]
กรรณสูต ป. และ ฉายจิต ร. ., “ผลของการฝึกออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน”, J Sci & Tech NTC. , ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 39–56, มี.ค. 2023.