[1]
พุกจีน ป., โพธิ์อ่ำ อ., และ มากมาย พ., “ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี”, J Sci & Tech NTC. , ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 81–91, มี.ค. 2023.