[1]
วิชาพร ว. ., “ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร”, J Sci & Tech NTC. , ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 115–136, มี.ค. 2023.