[1]
เขื่อนคำ อ., วงกุรุ ธ. ., ราชกิจ ง. ., ขุนสะอาด พ., และ จำปาเทศ น. ., “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ”, J Sci & Tech NTC. , ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 49–55, มิ.ย. 2023.