[1]
จันทร์คง ธ. . และ เที่ยงธรรม ศ. ., “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจและการใช้โมบายแอพสำหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”, J Sci & Tech NTC. , ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 43–51, มิ.ย. 2023.