[1]
ศรีเพ็ชรใส อ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง”, J Sci & Tech NTC. , ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 39–58, มิ.ย. 2023.