[1]
วัชระพิมลมิตร เ. และ โพธิ์อ่ำ อ. ., “ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงในตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”, J Sci & Tech NTC. , ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 31–43, ก.ย. 2023.