สัพโส ส., ศรีอุดม ย., แสนเปา ช., ขัดสาย ว., และ เปรมประยูร ก. “การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และน้ำส้มควันไม้เป็นตัวกระตุ้น”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 3, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, น. 24-33, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1052.