นันทะกมล จ., มากมี ภ., และ แสงเงิน เ. “ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 3, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, น. 18-37, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1072.