พีระวรรณกุล น. “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 3, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, น. 38-55, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1073.