ศรีอุดม ย., สัพโส ส., แสนเปา ช., และ ขัดสาย ว. “การเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 3, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, น. 92-108, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1078.