เผ่าพันธ์แปลก พ. ., ห่วงแสง ฑ., ตันเรือน ก., ธงไชย ว., ลิขิตตระกูลวงศ์ ว., และ พูลประเสริฐ พ. “ประสิทธิศักย์ของสารสกัดหยาบจากใบกระท่อม Mitragyna Speciosa Korth. ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes Aegypti (L.)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 3, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, น. 109-20, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1079.