สุทธศิลป์ เ., คำแสนราช ป., และ ศรีเลิศ อ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 3, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, น. 70-80, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1100.