นภาศิริปกรณ์ ว. “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 3, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, น. 1-14, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1106.