คำแสนราช ป., จิตตะคาม ธ., คำเกษม จ., และ จันทร์ดี ย. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 3, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, น. 24-41, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1108.