สุทธศิลป์ เ., เสียงดัง เ., และ คำแสนราช ป. “การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 2, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, น. 81-93, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1121.