พลหนองคูณ ก., ปานแผน ภ., ดีมอญ ธ., พงศ์พิมล ส., และ สอาดโฉม ภ. . “การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกล้วยปิ้งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกล้วยปิ้ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, น. 92-103, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1136.