เขื่อนคำ อ., วงกุรุ ธ., ยี่ภิญโญ ณ., ศรีจุมปา อ., ศรีเลิศ อ., และ พิมน้ำเย็น ส. “ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 2, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, น. 34-43, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1154.