เหมือนภาค น., อนันต์ เ., และ จั่นขุนทด ว. “แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 2, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, น. 110-23, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1159.