บุญสิน ช. . “การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 2, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, น. 42-55, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1164.