บุญสุข ณ. “การทดสอบทางพฤกษเคมี ลักษณะโครมาโตแกรมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอุตพิด บุกคางคก และบอน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 1, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2023, น. 56-64, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1180.