กรรณสูต ป., และ ฉายจิต ร. . “ผลของการฝึกออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 39-56, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1222.