พุกจีน ป., โพธิ์อ่ำ อ., และ มากมาย พ. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 81-91, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1226.