วิชาพร ว. . “ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 115-36, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1228.