เขื่อนคำ อ., วงกุรุ ธ. ., ราชกิจ ง. ., ขุนสะอาด พ., และ จำปาเทศ น. . “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 49-55, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1383.