วัดพ่วง ศ. . “การพัฒนารูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันเพื่อดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 85-100, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1387.