จันทร์คง ธ. ., และ เที่ยงธรรม ศ. . “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจและการใช้โมบายแอพสำหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 43-51, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1393.