ศรีเพ็ชรใส อ. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 39-58, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1413.