วัชระพิมลมิตร เ., และ โพธิ์อ่ำ อ. . “ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงในตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 31-43, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1688.