ยืนยั่ง พ., และ หอมจันทร์ ป. “การพัฒนาวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปพิกัดตรีสมอ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น, ปี 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 113-20, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1695.