กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเสริมพลังและการให้คุณค่าต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy