กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการผู้ป่วยนอก ปี 2564 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy