ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการผู้ป่วยนอก ปี 2564

ผู้แต่ง

  • นาวี นุชชม กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการผู้ป่วยนอก ปี 2564 และเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการผู้ป่วยนอก ปี 2564 โดยใช้แบบสอบถามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลด้านทัศนคติ และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส วิเคราะห์ด้วยสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) t-test และ F-test

     ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63 มีกลุ่มอายุอยู่ระหว่าง 20 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 48.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 32.5 เหตุผลที่มาโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยมาพบแพทย์ร้อยละ 27.0 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ และความคิดเห็นต่อการการ การดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในระดับดีมากทั้ง 4 ด้าน(Mean) = 3.25 – 3.50 SD=.528 - .732) ปัจจัยส่วนบุคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของการมารับบริการ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของการรับบริการต่างกัน จะมี ทัศนคติ และความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26