กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ  
ผศ.ดร.วรกร วิชัยโย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กองบรรณาธิการ  
ผศ.ดร.เจษฎา สิงห์ทองชัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผศ.คมกริช ทองนาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อ.คมกริช อ่อนประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผศ.ดร.วรกร วิชัยโย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.นัฐวุฒิ ไผ่ผาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ดร.ธีรพัฒน์ สุทธิประภา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ดร.คงฤทธิ์ วันจรูญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ดร.สุภศักดิ์ เมืองพรหม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย
ดร.ลำพูน เสนาวัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ดร.จักราวุธ วงศ์ภักดี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน
ดร.เสรี แซ่ตัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง
ดร.แสงจันทร์ เพริดพราว ข้าราชการบำนาญ
ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร ข้าราชการบำนาญ
ดร.ลัดดา อะโนศรี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นพ.จารึก ประคำ โรงพยาบาลนามน
นพ.สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ โรงพยาบาลฆ้องชัย
ภก.ญ.ประจงจิตร เขาเขียว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นายตะวัน เขตปัญญา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ดร.ชลการ ทรงศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
นพ.อนุชิต วังทอง โรงพยาบาลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
นางอังคณา วังทอง โรงพยาบาลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ดร.ธงชัย อำมาตยกุล นักวิชาการอิสระ
ฝ่ายจัดการ  
นายศิริศักดิ์ ดลพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์