จริยธรรมการวิจัย

จริยธรรมในการตีมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร (Publication Ethics)

บทความที่มีการดำเนินการวิจัยกับมนุษย์ ให้ผู้นิพนธ์นำเสนอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยที่รับรองด้วย