คำแนะนำการตีพิมพ์

คำแนะนำในการส่งรายงานการวิจัย
 

 
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน อัตรา 5,000 บาท/1 บทความ
 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ผ่านทางธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 1433416003 ชื่อบัญชี นายศิริศักดิ์ ดลพร