The effects of professional nurses’ competency promotion program on knowledge and practice of caring for patients with gynecological cancer receiving chemotherapy in Samutprakan hospital

Authors

  • Jongjit Raimaturapong Samutprakan Hospital
  • Pimonpun Hongthongdaeng Samutprakan Hospital
  • Narisara Saruaysuwan Samutprakan Hospital
  • Worakan Kongeim Samutprakan Hospital

Keywords:

professional nurses, competency promotion program, knowledge, practice of caring, patients with gynecological cancer, chemotherapy

Abstract

This research develops a program to promote the competence of professional nurses in knowledge and practice of caring for patients with gynecological cancer receiving chemotherapy in Samutprakan hospital and studies the effects of using the program. The samples were professional nurses who practice in the obstetrics and gynecology ward, Samutprakan hospital. Eleven representatives were included by purposive sampling. This study was divided into two parts: Part 1: Develop a program to promote the competence of professional nurses using Bandura's self-efficacy theory as a conceptual framework. Part 2: Study the effects of using the program. The intervention and data collection tools are 1) Program for promoting the competence of professional nurses in the knowledge and practice of caring for patients with gynecological cancer receiving chemotherapy, 2) General information record form, 3) The questionnaire which evaluates the knowledge of caring for patients with gynecological cancer receiving chemotherapy, and 4) The nursing record form of taking care for patients with gynecological cancer receiving chemotherapy. Descriptive statistics and Wilcoxon signed-rank test were used for data analysis. The result reveals that the program, which consists of 4 activities including promoting learning, observing model or people’s experiences, successful actions by oneself and encouraging competency by giving advice or persuasion, promotes the competence of professional nurses and was proved by the CVI content validity index is equal to 1. The mean score of knowledge of professional nurses after joining the program was significantly higher than before joining the program (P<0.001) and there was a statistically significant increase in the patient care practice score after joining the program (P=0.003).

References

องค์การอนามัยโลก. สถิติผู้ป่วยมะเร็ง:วันมะเร็งโลก (World Cancer Day) [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://thestandard.co/who-unveil-cancer-rate-2020/

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. นิยามตัวชี้วัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ปี 2561-2565: สถานการณ์และแนวโน้มด้านโรคมะเร็ง. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข. 2564. หน้า 37-38.

เพลินพิศ ธรรมนิภา, นันทนา ธนาโนวรรณ. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับยาเคมีบำบัด. ใน: นันทนา ธนาโนวรรณ, บรรณาธิการ. ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม). กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์; 2553. หน้า 309-327.

ธีระ ทองแสง, จตุพล ศรีสมบูรณ์, ธีระพร วุฒยวนิช, ประภาพร สู่ประเสริฐ, สายพิณ พงษธา, บรรณาธิการ. นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบบอร์ด). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซนเตอร์; 2551.

อัญชลี อ้วนแก้ว, สุจิตรา มลิลา, ภาวนา ดาววงศ์ศรี. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร Paclitaxel Carboplatin ต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) และจำนวนวันนอน หอผู้ป่วยนรีเวช โรงพยาบาลอุดรธานี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 2559;24(1):38-48.

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ. สถิติผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลสมุทรปราการ. สมุทรปราการ; 2565.

สภาการพยาบาล. หลักสูตรการพยาบาลระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน. สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย: กรุงเทพฯ; 2551. (เอกสารอัดสำเนา)

นุจรี สันติสำราญวิไล, สุชาดา รัชชุกูล. การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลผู้ปฏิบัติการให้ยาเคมีบำบัด ในโรงพยาบาลสังกัดรัฐ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553;16(1):96-108.

อุบล จ๋วงพานิช. คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา; 2554.

จันจิรา กิจแก้ว, วรารัตน์ ศรีสุข. ผลของการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลด้านดูแลให้รับยาเคมีบำบัด. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 2563;2(2):27-40.

Bandura A. Social Learning Theory. New Jersey: Englewood Cliffs; 1997.

สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย. ความปลอดภัยการให้ยาเคมีบำบัด: ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัทซิกมา กราฟฟิกส์ จำกัด; 2564.

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์. แนวปฏิบัติการพยาบาล (CPG: Clinical Nursing Practice Guideline) ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2565]. เข้าถึงได้จาก: http://www.uboncancer.go.th/attach/news_1607308374_

เพลินพิศ ธรรมนิภา. คู่มือการพยาบาลการบริหารยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งรังไข่. งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา. ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2558.

ปรัศนี พันธุ์กสิกร, ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล. ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก. วารสารสภาการพยาบาล 2563;35(4):1-15.

ยุวดี ชาติไทย, นภาพร วาณิชย์กุล, สุชาดา ภัทรมงคลฤทธ. ผลของการให้คำแนะนำผ่านสื่อวีดิทัศน์และหุ่นสาธิตต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังผ่าตัดต้อกระจก ของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 2559;36(2):159-170.

จันจิรา กิจแก้ว, วรารัตน์ ศรีสุข. ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2563;2(2):27-40.

โสพิศ สุมานิต, เรณู พุกบุญมี, เสริมศรี สันตติ, ศรีสมร ภูมนสกุล. ผลของการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตของผู้ดูแล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554;17(1):63-74.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

1.
Raimaturapong J, Hongthongdaeng P, Saruaysuwan N, Kongeim W. The effects of professional nurses’ competency promotion program on knowledge and practice of caring for patients with gynecological cancer receiving chemotherapy in Samutprakan hospital. SMPK. Hos. J. [Internet]. 2023 Jun. 30 [cited 2024 Apr. 16];1(1):18-30. Available from: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/smpkhj/article/view/760

Issue

Section

Original article