Announcements

วารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Nursing and Health Science)
เปิดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสาร ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ลงวารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้โดยส่งบทความตามขั้นตอนการส่ง รวมทั้งจัดทำรูปแบบบทความวารสารฯ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความต้นฉบับ

ส่งบทความต้นฉบับเพื่อขอตีพิมพ์ลงวารสาร