Effectiveness of Management Program for Patients with Sepsis Among Medical Ward Nurses

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต ในพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม

Authors

  • Supattana Kopon Nakhon Phanom Hospital

Keywords:

Program, Management of Patients with Sepsis, Nurses

Abstract

This quasi-experimental research aimed to determine the effectiveness of the management program for patients with sepsis on knowledge, practices, and sepsis mortality rate in a medical ward in a general hospital during October to December 2023. The study sample consisted of 23 medical ward nurses. The research instruments included the patients with sepsis management program, a demographic data questionnaire, a knowledge test, a practice questionnaire, and a sepsis mortality form. Data were analyzed using descriptive statistics, Wilcoxon signed-rank test, and Chi-square test.

The research results revealed that after implementing the program, the participants significantly increased their median knowledge scores on management for patients with sepsis compared with before implementation, from 10.00 to 17.00 out of 20.00 points (p < .001), and the median practice scores for management of patients with sepsis significantly increased compared with before implementation, from 23.00 to 29.00 out of 30.00 points (p < .001). The mortality of sepsis in a medical ward significantly decreased compared with before implementation, from 12.50% to 7.14% (p < .001).

This research suggests that the program could improve knowledge and practices in the management of patients with sepsis among nurses, and reduce the mortality of sepsis in a medical ward. This program should be implemented to promote knowledge and practices in the management of patients with sepsis in other medical units.

References

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3). JAMA. 2016; 315: 801–10.

Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the global burden of disease study. Lancet. 2020; 395: 200–11.

กระทรวงสาธารณสุข. Service plan sharing. นนทบุรี: กองบริการการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข; 2561.

Shankar-Hari M, Harrison DA, Ferrando-Vivas P, Rubenfeld GD, Rowan K. Risk factors at index hospitalization associated with longer-term mortality in adult sepsis survivors. JAMA Netw Open. 2019; 2: e194900.

Hajj J, Blaine N, Salavaci J, Jacoby D. The "centrality of sepsis": a review on incidence, mortality, and cost of care. Healthcare. 2018; 6: 90.

Lakomkin N, Sathiyakumar V, Wick B, Shen MS, Jahangir AA, Mir H, et al. Incidence and predictive risk factors of postoperative sepsis in orthopedic trauma patients. J Orthop Traumatol. 2017; 18: 151–8.

Angriman F, Rosella LC, Lawler PR, Ko DT, Martin CM, Wunsch H, et al. Risk factors for major cardiovascular events in adult sepsis survivors: a population-based cohort study. Crit Care Med. 2023; 51: 471-83.

Rhee C, Jones TM, Hamad Y, Pande A, Varon J, O’Brien C, et al. Prevalence, underlying causes, and preventability of sepsis-associated mortality in US acute care hospitals. JAMA Netw Open. 2019; 2: e187571.

Shibata J, Osawa I, Ito H, Soeno S, Hara K, Sonoo T, et al. Risk factors of sepsis among patients with qSOFA<2 in the emergency department. Am J Emerg Med. 2021; 50: 699-706.

Conway-Morris A, Wilson J, Shankar-Hari M. Immune activation in sepsis. Crit Care Clin. 2018; 34: 29-42.

Lima EM, Cid PA, Beck DS, Pinheiro LHZ, Tonhá JPS, Alves MZO, et al. Predictive factors for sepsis by carbapenem resistant gram-negative bacilli in adult critical patients in Rio de Janeiro: a case-case-control design in a prospective cohort study. Antimicrob Resist Infect Control. 2020; 9: 132.

Carey MR, Prescott HC, Iwashyna TJ, Wilson ME, Fagerlin A, Valley TS. Changes in self-rated health after sepsis in older adults: a retrospective cohort study. Chest. 2020; 158: 1958-66.

Szakmany T, Lundin RM, Sharif B, Ellis G, Morgan P, Kopczynska M, et al. Sepsis prevalence and outcome on the general wards and emergency departments in Wales: results of a multi-centre, observational, point prevalence study. PLoS One. 2016; 11: e0167230.

Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016. Intensive Care Med. 2017; 43:304-77.

ธารทนา วงษ์ทวี, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, สุนทรี เจียรวิทยกิจ. การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะเซพซิสต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในหอผู้ป่วยอายุรกรรม. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2563; 26: 155-171.

นงค์คราญ วิเศษกุล. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล: แนวคิดและการประยุกต์ใช้. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2562.

Rogers EM. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York, NY: Free Press; 2003.

โรงพยาบาลนครพนม. อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง. รายงานการประชุม Service profile หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง; 2566; โรงพยาบาลนครพนม. นครพนม: โรงพยาบาลนครพนม, หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง; 2566.

Burns N., Grove S. The practice of nursing research: appraisal, synthesis and generation of evidence. 6th ed. St. Louis, MO: Saunders Elsevier; 2009.

รัตน์ศิริ ทาโต. การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์: แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2561.

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล [Internet]. ฐานข้อมูลสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). 2565 [23 กันยายน 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://data.ha.or.th/dataset/29f685ff-3684-43f1-8287-38df45d10330/resource/b20e4894-9c04-481a-b9e0-8c4f74559ca5/download/01_0302.pdf

ปานทิพย์ ผ่องอักษร, ละเอียด แจ่มจันทร์. การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: ถอดบทเรียนจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2561; 28: 1-9.

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในยุคการเรียนรู้ 4.0. เชียงใหม่: ตองสามดีไซน์; 2561.

Dodson C. Oncology nurses' knowledge of pharmacogenomics before and after implementation of an education module. Oncol Nurs Forum. 2018; 45: 575-580.

รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์, ปฐมา สตะเวทิน. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ; กรุงเทพฯ: 2558. 119 หน้า

Gamble M, Gamble T. Communication Works. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2012.

ชูชัย สมิทธิไกร. พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2562.

ปัทมา วงษ์กียู้, วงเดือน สุวรรณคีรี, ณิชกานต์ ทรงไทย. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติของพยาบาลและการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2562; 37: 26-35.

ไววิทย์ แสงอลังการ. ใช่! คุณทำได้. กรุงเทพฯ: Mass Publishing; 2559.

Downloads

Published

2024-03-22

How to Cite

Kopon, S. (2024). Effectiveness of Management Program for Patients with Sepsis Among Medical Ward Nurses : ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต ในพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม . Journal of Nursing and Health Sciences Nakhon Phanom University, 2(1), e2000. Retrieved from https://he03.tci-thaijo.org/index.php/bcnnjournal/article/view/2000

Issue

Section

Research Articles