กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อหรือจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy