การสร้างความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อหรือจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • กิตติชัย ศิริบุตร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

กระบวนการซื้อหรือจ้าง

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเข้าใจและแนวทางในการสร้างความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อหรือจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อหรือจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน โดยการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ พรรณนา และสถิติ paired t – test

     ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อหรือจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนและหลังการดำเนินการ พบว่า โดยรวมและรายข้อทุกข้อ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ หลังดำเนินการมีระดับความเข้าใจของบุคลากรมากกว่าก่อนดำเนินการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15