กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัส COVID – 19 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy