ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัส COVID – 19 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้แต่ง

  • ปานชนก เบิกบานดี โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก
  • เอื้อการย์ ทองอินทร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก
  • กานติมา อินแผง โรงพยาบาลพุทธชินราช, พิษณุโลก
  • ณัฐนิชา กลิ่นคำตุ้ย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
  • วิลัยวัลย์ บุญอุบล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

การสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง, พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณาหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 – 2563 (รุ่นที่ 68-69) จํานวน 165 คน  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้เเบบสอบถาม ได้แก่ เเบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเตรียมตัวสอบ และแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 0.90  เท่ากับ 0.98  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละและ ไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร พฤติกรรมการเตรียมตัวสอบและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .05, .05 ตามลำดับ ดังนั้นวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวสอบ การสะสมเกรดเฉลี่ยและควรมีการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชุติมา บูรณธนิต, ธีริศา สินาคม, นภัสวรรณ บุญประเสริฐ และราตรี เที่ยงจิตต์. (2562). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. วารสารบัณฑิตวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 10(2), 229-248.

ณัฐพร อุทัยธรรม, ภูษณิศา ไทยสงฆ์, ปวีณา ศรีขิริยะกุล, และสุภาดา พุ่มพวง. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี, 1(3), 35-45.

พรทิพา ทักษิณ , ศุกร์ใจ เจริญสุขและอุบล สุทธิเนียม. (2554). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเตรียมความพร้อมและผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี. วารสารสภาการพยาบาล, 26(3), 117-129.

รัตนาภรณ์ คงคา, วิชชุดา เจริญกิจการ, วันดีโตสุขศรี เเละเพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 30(3), 82-91.

วิภาดา คุณาวิกติกุล, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, รัตนาวดี ชอนตะวัน และสุปราณี อัทธเสรี. (2555). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์. วารสารสภาการพยาบาล, 27(3), 11-28.

วิลัยพร นุชสุธรรม, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสดิ์, สุดธิดา แก้วขจร เเละวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์, (2556), ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย. พยาบาลสาร, 40, 61-72.

ศิริญญา คงอยู่. (2560). ปัจจัยทำนายผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(2), 228-236.

สายสมร เฉลยกิตติ ,จินตนา อาจสันเที๊ย เเละมักเดลานา สุภาพร ดาวดี. (2563), ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เปลี่ยนแปลง. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 36(2), 255-262.

สุพัตรา จันทรสุวรรณ, สุภาวดี นพรุจจินดา และอุมากร ใจยั่งยืน. (2559). ปัจจัยที่มีความสําคัญในการช่วยให้บัณฑิตสอบผ่านขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งได้ในครั้งแรก. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 9(2), 81-92

อารี ชีวเกษมสุข. (2564). การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในยุคความปกติใหม่. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 37(1), 27-28.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-30