กองบรรณาธิการ

 ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร - อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิง วณิชา ชื่นกองแก้ว - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์  เทอร์เนอร์ - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนี  วันชัย - ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนี วันชัย - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ดร.วิสิฏฐ์ศรี เพ็งนุ่ม - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

นางสาวสุรีรัตน์  ณ วิเชียร - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

นางสาวสุพัตรา ระถาพล - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

นางสาวจีรนันท์ คล้ายทรัพย์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

กองบรรณาธิการ

1. Professor Jane M. Amer - University of Missouri, USA
2. ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รศ.ดร.ปัทมา   สุพรรณกุล  - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. Dr. Elizabeth A. Anderson - University of Missouri, USA
5. ผศ.ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
6. รศ.ดร.นิทรา  กิจธีระวุฒิวงษ์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. รศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนะ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. รศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10. ผศ.ดร.ดวงพร ปิยะคง- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. ผศ.ดร.ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12. ผศ.ดร .อินทิรา  ปากันทะ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
13. ดร.สุรีภรณ์  สุวรรณโอสถ- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. ผศ.ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง- คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16. นายแพทย์วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร - โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
17. อาจารย์จตุพร เสือมี - โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
18. ดร.นงลักษณ์ บุญเยีย - โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
19. ดร.นาตยา คำสว่าง - โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
20. ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
21. ดร.อัญชลี แก้วสระศรี- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
22. ดร.เกศกาญจน์ ทันประภัสสร - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
23. ดร.รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
24. ดร.กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
25. ดร.เบญญาภา พรมพุก - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
26. ดร.ปานจันทร์ คนสูง - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
27. ดร.กรวิกา พรมจวง - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช